روابط عمومی دیجیتال روابط عمومی دیجیتال

حكایت سعدی از تجارت ایرانیان در جزیره كیش، شواهد باستانشناسی بندر سیراف بوشهر در تجارت دریایی آن زمان، نقش آفرینی ایران بخاطر موقعیت ژئوپلیتیك خود در جاده ابریشم (نماد نظم جهانی دوران باستان) و بویژه ابداع سیستم پیك و اطلاع رسانی از طریق چاپارخانه ها، منازل بین راه و با استفاده از دود در عهد باستان ایران، همگی نشانگر پیشگامی و سرآمدی ایرانیان است ولی مشخص نیست چرا این پیشگامی و سرآمدی در صده اخیر ایران نمود و عینیت نیافته است.

برای دریافت فایل این قسمت با ما مکاتبه کنید

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه