قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
  • نقش و جایگاه مقوله تامین اجتماعی در تقسیم کار کلان وظایف و ماموریتهای دولت
  • نقش و جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ساختار کلان دولت
  • تقسیم کار کلی و چیدمان ساختاری حوزه های مختلف قلمرو رفاه اجتماعی در ساخت کلان دولت
دریافت فایل ( حجم فایل ٤۸۹ کیلو بایت )

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه