آسیب شناسی کلی اصلاحات اداری آسیب شناسی کلی اصلاحات اداری
  • قدمت ساختارها و وظایف و ضرورت روز آمد سازی آنها
  • واگذاری امور قابل واگذاری
  • بسط و گسترش کلی نظام اداری
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۱۲۰ کیلو بایت )

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه