قطعات ادبی
لیلا
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۰ کیلو بایت )
ناز
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۰ کیلو بایت )
پائیزان
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۰ کیلو بایت )
مهر
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۷ کیلو بایت )
شقایق
    دریافت فایل ( حجم فایل ۷۹ کیلو بایت )
ناتمام
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۹ کیلو بایت )
بهانه
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۹ کیلو بایت )
نظاره
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۷ کیلو بایت )
یار
    دریافت فایل ( حجم فایل ۲۰ کیلو بایت )
نقاش
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱٦ کیلو بایت )
توبه شکن
    دریافت فایل ( حجم فایل ۲۸ کیلو بایت )
رویا
    دریافت فایل ( حجم فایل ۲٦ کیلو بایت )
من عشق و کتم ثم عفاک ، فمات وجب له جنه-عین القضاه
    دریافت فایل ( حجم فایل ۱۳۳ کیلو بایت )
خواب
    دریافت فایل ( حجم فایل ۹٦ کیلو بایت )
چرا
    دریافت فایل ( حجم فایل ۰ کیلو بایت )
چشم تو زینت تاریکی نیست، کفش به پا کن و بیا
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦٤ کیلو بایت )
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦٦ کیلو بایت )
مانده تا برف زمین آب شود
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦۵ کیلو بایت )
شمیم
    دریافت فایل ( حجم فایل ۷۰ کیلو بایت )
رنج
    دریافت فایل ( حجم فایل ۵۸ کیلو بایت )
کودکان هرزه گرد
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦٦ کیلو بایت )
سفر
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦۸ کیلو بایت )
هزاره آخر
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦۳ کیلو بایت )
سر نشتر عشق
    دریافت فایل ( حجم فایل ٦٤ کیلو بایت )
سمت روشن حیات
    دریافت فایل ( حجم فایل ۷۱ کیلو بایت )

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه