حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

روابط عمومی مشترک

در سالهای اخیر پدیده ها و رویكردهای مختلفی در عرصه مدیریت و اداره سازمانها و شركتها بروز و ظهور یافته اند كه غایت و چشم انداز ترسیمی آنها كوچك سازی و چابك سازی ساختار ها و بالمال كاهش نیروی انسانـی می باشـد . از یكسـو برون سپاری خدمات مورد نیاز ، استفاده از تكنولوژی های نوین در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بویژه بهره برداری از خدمات اینترنتی و تحت وب و ... از جمله پدیده هایی است كه برای كوچك سازی و چابك سازی سازمانها و شركت ها بكار گرفته می شوند و در صورت تحقق آنها نیاز بنگاه اقتصادی به استخدام نیروی انسانی بصورت مستقیم كاهش می یابد و

دریافت فایل ( حجم فایل ۳۷۵ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟