حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

دموکراسی در خدمات تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی عمده ترین متولی بیمه های اجتماعی كشور است و نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش خود داشته و درحال حاضر قریب به دو میلیون نفر مستمری بگیر دارد. بالارفتن عمر سازمان مزبور كه میان سالی را طی نموده است ، نوع هرم جمعیتی كشور كه به سمت سالمندی همراه با افزایش امید به زندگی میل می كند و روند سریع خروجی های سیستم و رشد كند ورودی ها و تحولات اقتصادی در جریان كه منجر به تعدیل اقتصادی شدید و تغییرات پایه پولی بزرگ خواهد شد و

دریافت فایل ( حجم فایل ۱۳۳ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟