حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

عبور از قوانین

بطور كلی در دنیا وظیفه بازسازی و نوسازی صنعت و تكنولوژی تولید بر عهده كارفرما و مالك بنگاه است و بایستی از محل اندوخته های قانونی، احتیاطی و فنی دوران سودآوری و رونق استفاده كند. ولیكن در لایحه نوسازی صنایع دولت قصد داشت با تعطیل كردن بخش دریافتی منابع از قوانین كار و تامین اجتماعی، كل هزینه های بازسازی صنایع فرسوده را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نماید. در این مقاله تشریح شده است كه صنعت كشور، بخاطر بی كفایتی و بی تدبیری متولیان آن، فرسوده و بیمار شده است و نبایستی هزینه آنرا سازمان تامین اجتماعی و كارگران بپردازند و صد البته این صنعت، حتی با عبور از قانون اساسی هم قابل اصلاح نیست.

برای دریافت فایل این قسمت با ما مکاتبه کنید

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟