فصلنامه هماوندی ـ شماره یک- تابستانه
فصلنامه هماوندی ـ شماره یک- تابستانه

فصلنامه هماوندی -  سال اول ـ شمارۀ یک تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد.

مطالب این شماره:

    سرمقاله/ ایام الناس
    جایگاه انگیزش و معنویت در سازمان تامین اجتماعی/ سارا حاجت پور، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
    خاطرات دکتر حیدرقلی عمرانی/ مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی
    رفاه اجتماعی / حجت کاظمی، کارشناس امور اجتماعی
    تامین اجتماعی و حقوق انسانی / علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
    بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد و کارکردهای آن / سیما رحمتی نژاد، دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
    آسیب های اجتماعی / دکتر عباس حاتمی
    واکاوی ابعاد سرمایه فکری و ارتباط آنها با کارآفرینی سازمانی / ایرج سلطانی، دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان – اعظم خبوشانی، عضو هیئت علمی و مدیرگروه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فیض الاسلام – مهدی فرقانی، کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ریزی استان اصفهان
    بیمه های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی- اجتماعی / دکتر حیدرقلی عمرانی
    معرفی انجمن ها و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه سیاست اجتماعی/ موسسه خیریه میلاد عسگریه
 

تاریخ نگارش : ۱۳۹۳ زمان نگارش : ۰۹:۰٦:۵۷
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟