ترنم ترانه شور شعر
ترنم ترانه شور شعر

اولین مجموعه اشعار اینجانب تحت عنوان"ترنم ترانه شور شعر"توسط انتشارات برادری منتشر گردید و هفته آینده ازطریق انتشارات سروش توزیع می گردد.

تاریخ نگارش : ۱۳۹۳ زمان نگارش : ۰۸:۵۹:۲٦
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟