سرمایه انسانی برای بیمه گران اجتماعی
سرمایه انسانی برای بیمه گران اجتماعی

نوع نگاه به کارکنان در جوامع مختلف و بسته به نوع و میزان توسعه یافتگی ، روش حکومتی و طرز تلقی مدیران نسبت به مردم و کارمندان و همچنین در سیر تطور نظریات و تئوری های مدیریتی فراز و نشیب های گوناگونی یافته است و این تغییرات در نوع ادبیات به کار رفته خطاب به کارکنان متبلور می باشد . از برده و کنیز تا رعیت و               زیر دست و مستخدم و تا کارگر ، کارکن و کارمند و همکار و الی آخر تا نیروی انسانی و منابع انسانی و علی النهایه سرمایه انسانی و دارایی انسانی عناوینی است که در گذر زمان به کار رفته است .
 البته ادبیات و نوع نگاه بدوی به نیروی انسانی به طورکامل منقرض نگردیده و هنوز هم دربرخی جوامع و سازمان ها ، هستند مدیرانی که همکاران خود را رعیت و برده می پندارند و اگر توجهی به آن ها می نمایند بحساب لطف خود           می گذارند نه حق همکار و توجه به همکاران را جزو مراحم خود به شمار می آورند نه وظیفه مدیر در قبال همکارانش و مردم که این نوع نگاه حقی برای مردم و کارکنان قائل نیست .
نوع حکومت ها و نیز نحوه تأمین منابع مالی حکومت ها نیز در طرز تلقی مدیران نسبت به مردم و همکارانشان موثر است . در دموکراسی های واقعی که مردم تعیین کننده سرنوشت خویش هستند و نیز در کشورهایی که فاقد منابع و معادن زیر زمینی آماده هستند  و منابع مالی دولت از محل مالیات پرداختی مردم و بنگاه ها فراهم می شود ، نوع نگاه مدیران نسبت به مردم و همکارانشان سرشار از کرامت است و ارتقاء کیفیت زندگی و جلب رضایتمندی را جزو وظایف اصلی و اساسی خود  می دانند .
 به هر تقدیر در گذر زمان نوع نگاه به انسان ها در سازمان ها از طرز تلقی به عنوان یک " ابزار انسانی " شروع و سپس به ترتیب به " نیروی انسانی " ، " منابع انسانی " و " سرمایه انسانی " تغییر و تبدیل یافته ودر حال حاضر و بر اساس دیدگاه های نوین مدیریتی به عنوان " ثروت و دارایی انسانی " مطرح می شود .
اصل مقاله را تحت همین نام در قسمت مقالات بخوانید

تاریخ نگارش : ۱۳۸۸ زمان نگارش : ۲۱:٤۵:۲۷
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟