سرگذشت شعبه نمونه مکانیزه 72 تهران
سرگذشت شعبه نمونه مکانیزه 72 تهران

پس از آنکه مقرر گردید ظرف مدت ۱۵ روز معاونت اداری و مالی در خصوص ارائه تشکیلات مکانیزه شعبه ۱۷ تهران با هماهنگی معاونت فنی و درآمد و خدمات ماشینی تأمین  به هیأت مدیره اقدام نماید پیشنهاد مربوطه در شورای انفورماتیک مطرح گردید و در تاریخ ۲۸/۱۲/۷۹ حسب پیشنهاد معاونت اداری و مالی در خصوص انتخاب شعبه جدید التاسیس ۲۷ تهران به عنوان شعبه نمونه مکانیزه مقرر شد معاونت امور استانها متولی تام الاختیار اجرای طرح با مشارکت معاونت های فنی و درآمد ، اداری و مالی ، دفتر راهبری سیستمها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین گردد و اینگونه بود که کمیتۀ راهبری شعبۀ نمونه مکانیزه ۲۷ تهران شکل گرفت .

در آن زمان آقای نیکنام بعنوان نمایندۀ تام الاختیار معاونت فنی و درآمد ، خانم رحیمی مقدم بعنوان نمایندۀ تام الاختیار معاونت اداری و مالی ، خانم بلوری بعنوان نمایندۀ تام الاختیار دفتر راهبری سیستمها و آقای تولایی بعنوان نمایندۀ تام الاختیار شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین از سوی واحدهای ذیربط معرفی شدند و آقای کامران نیز بعنوان نمایندۀ تام الاختیار معاونت امور استانها با همکاری آقای اورنگ عهده دار انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیتۀ مذکور گشتند.

در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ بنا بر پیشنهاد مشترک معاونت های اداری و مالی و امور استانها تشکیلات پیشنهادی شعبۀ ۲۷ تهران با ٤۰ ردیف تشکیلاتی ستاره دار ( گروه های عملیات،کنترلر ، پشتیبان و اجرایی) ، یک ردیف رئیس شعبه ، یک ردیف راهبر سیستم ، یک ردیف مسئول مالی و کارپرداز و ۷ ردیف خدماتی در هیأت مدیره به تصویب رسید نا گفته نماند پس از بازنشستگی آقای کامران در این زمان آقای رحیمیان وظیفه ایشان را بر عهده گرفت .

با تصویب تشکیلات نسبت به انجام فراخوان و گزینش افراد از میان نیروهای مستعد اداره کل تهران بزرگ انجام و پس از انتخاب نسبت به آموزش افراد با رویکرد تربیت کاربران چند منظوره اقدام شد.

همچنین با پیشنهاد مشترک معاونت اداری و مالی و امور استانها مبنی بر ترسیم و تبیین گردش عملیات شعبه ۲۷ تهران مبتنی بر گردش وجوه شعبه بر اساس روش تعهدی ( مصوب شورایعالی ) و نیز طرح کدینگ جامع و یکپارچه که هماهنگی در کلیۀ سطوح سازمان را دارد و گردش سوابق بر اساس کد ۱۱ رقمی موافقت و به تصویب رسید.( ۱۳/۳/۸۲)

بعد از آن در تاریخ ٤/٤/۸۲ و با تأیید کمیتۀ راهبری شعبۀ نمونه مکانیزۀ ۲۷ تهران نحوۀ فعالیت شعبل ۲۷ تهران در دورۀ گذار تدوین و ابلاغ گردید .

با توجه به اینکه انجام هر کاری نیازمند ایجاد انگیزه در نیروی شاغل در آن کار بود بنا به تصویب کمیتۀ راهبری شعبه ۲۷ تهران و پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اداری و مالی پرداخت مزایای انگیزشی به مثابه کارشناسان فرابری داده ها اعم از کارانۀ موقت ، حق جذب در قالب حق فنی و ... مورد تصویب قرار گرفت .

عملا استقرار کارکنان شعبۀ ۲۷ تهران بشکل آزمایشی تحت ریاست آقای حسینی ( مدیر کل فعلی نامنویسی و حسابهای انفرادی ) در تاریخ ۲۱/٤/۸۲ انجام گرفت گرچه بعدها با حضور ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و هیأت همراه ، مدیرعامل وقت سازمان ، معاونین مدیرعامل و آقای وراستراتن رئیس ایسا و... در یک مراسم بطور رسمی آغاز بکار نمود.

پس از آن با تصویب کمیتۀ موصوف شعبۀ ۲۲ تهران بعنوان شعبۀ مادر انتخاب و با تلاش کارکنان منتخب شعبه ۲۷ تهران در مرحلۀ اول اطلاعات ۹۲۵ کارگاه با ۵٤۰۰ بیمه شده و ۲۸ پروندۀ مستمری بگیر آماده سازی و منتقل گردید.

در پایان سال ۸۲ بود که با بازنشستگی آقای رحیمیان وظیفه انجام امور دبیرخانه به آقای شیخ از دفتر برنامه ریزی امور استانها واگذار شد، که بعدها به دلیل مشغله زیاد و مشارکت تأثیرگذار ایشان در طرح های دفتر برنامه ریزی این وظیفه به خانم فرخزادی محول گردید .

از جمله اقدامات انجام شده در آن دوران می توان به مواردی چون :

آسیب شناسی سیستمهای مکانیزه و تعیین محدودیتها

تعیین اهم الزامات بمنظور ارتقاء نرم افزارهای منصوب در واحدها

تعیین ورودیها ، خروجیهای سیستم

طراحی نمودار مختصات کلی و مکانیزم کلی چگونگی انجام کار در یک شعبۀ مکانیزه ( چشم انداز مطلوب)

بحث و تبادل نظر در خصوص مشاعی شدن دبیرخانه و ایجاد بایگانی متمرکز و ارتقاء سیستمها و تعامل بین آنها

گفتگو با واحدهای برون سازمانی بمنظور استفاده از تکنولوژی روز از جمله دستگاههای نوبت شمار و...

بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت بروز نمودن اطلاعات از طریق خطوط مخابراتی ( پایگاه متمرکز بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان و ...)

اطلاع رسانی از طریق خطوط مخابراتی

استفاده از حساب جاری همراه برای دریافت مبالغ حق بیمه و پرداخت تعهدات از طریق حساب قرض الحسنه همراه به بیمه شدگان و مستمری بگیران

مشارکت در تدوین نرم افزار انتقال پرونده

پایلوت نمودن شعبۀ ۲۷ تهران در ارتباط با نرم افزارهای بیمه ، پشتیبانی و ... تحت سکوی جدید

چاپ عکس بیمه شده بر روی دفترچه های تأمین درمان

و...

اما کار به اینجا ختم نشد و کمیتۀ راهبری شعبۀ ۲۷ تهران به این نتیجه رسید که برای تعمیم تشکیلات شعبۀ ۲۷ تهران به سایر استانها می بایست نسبت به انتخاب یک شعبه با شرایط مفروض اقدام کند شرایطی چون  مجهز بودن شعبه به خطوط مخابراتی ، کم بودن حجم کار و اطلاعات بر این گزینش حاکم بود ، لذا برای سهولت انجام کار و جلوگیری از ایجاد محدودیت به جای یک شعبه دو شعبه در هر استان انتخاب گردید و در همین راستا و بمنظور فرهنگ سازی از مدیران کل استانها به همراه رؤسای شعب و رؤسا و کارشناسان ارشد و سرپرست امور فرابری داده های استان دعوت بعمل آمد تا در شعبۀ ۲۷ تهران گرد هم آیند و از نزدیک با گردش کار و چیدمان فیزیکی شعبه آشنا شوند اتفاقا با این کار مدیران استانها داوطلبانه خواستار انجام این مهم در استانشان آنهم در اولویت اول بودند.( بالای ٦۰۰ نفر در طول مدت ۵ هفته از شعبه ۲۷ تهران بازدید نمودند ) در همین ارتباط دو دستورالعمل نیز از سوی معاونت امور استانها صادر گردید ( یک دستورالعمل گویای وظایف واحدهای ستادی و یک دستورالعمل حاکی از نحوۀ انجام کار توسط استانها و واحدهای اجرایی تابعه بود)

گرچه با عزیمت از معاونت امور استانها و استقرار در شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین کماکان پیگیر مسایل مربوط به شعبۀ ۲۷ تهران بودم و کلیۀ امور مربوط به مکانیزه و خدمات نوین را که در آن زمان انجام نشده بود با سرعت بیشتری دنبال می نمودم لیکن متاسفانه جلسات کمیتۀ راهبری شعب نمونه مکانیزه بعد از آن تشکیل نشد .

هرچند ساختار تشکیلاتی شعب دیگری چون ۳ قم ، چناران ، فریمان نیز به مثابه شعبه ۲۷ تهران طراحی و ابلاغ گردید اما بنظر میرسد بدلیل عدم هماهنگی سیستمهای مکانیزه ، دستورالعمل ها ، فرمها و مهرهای جاری با عناوین شغلی و... با نارضایتی کارکنان همراه گشته است . جالبتر آنکه علیرغم تصویب کمیتۀ اجرایی تعمیم سکوی نرم افزاری جدید دال بر تغییر تشکیلات حسب سیستمهای طراحی شده تاکنون این مهم تحقق نیافته است .

در پایان از تمامی دست اندرکاران مدیر عاملان و معاونین وقت ، نمایندگان تام الاختیار معاونت های فنی و درآمد ، اداری و مالی ، دفتر راهبری سیستمها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین ، بویژه سرکار خانم فرخزادی رئیس محترم گروه فرابری داده های معاونت امور استانها که بخش زیادی از امور اجرایی موضوع شعبه ۲۷  مرهون زحمات ایشان است و همچنین آقایان حسینی ، عمومی و اشراقی رؤسای شعبۀ ۲۷ تهران  آنزمان و آقایان کامران ، رحیمیان ، شیخ ، اورنگ و ... از معاونت امور استانها ، همکاران خوب و ساعی تأمین اجتماعی استانها به خصوص اداره کل تهران بزرگ و کارکنان ساعی و پرتلاش شعبه ۲۷ تهران که در آن زمان من را در پیشبرد اهداف سازمان مدد کردند تشکر میکنم .

همچنین بطور اخص یاد و تشکر میکنم از مرحوم مجید روزیفراخ که با تلاش شبانه روزی خود نقش بسزایی را در انجام این مهم ایفا کرد .

یاد و خاطرش گرامی و روحش شاد .

تاریخ نگارش : ۱۳۸۸ زمان نگارش : ۱٦:۳۲:۳۱
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟