حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

DBیا DC؟ مساله این نیست DBیا DC؟ مساله این نیست
چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود بر مقایسه دو روش تامین مالی DB به معنای مزایای مستمر ،متعین و تعهد شده و DC به معنای حق بیمه متعین متمرکز است.
توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۳۸ کیلو بایت )